روش اﺟﺮای ﻣﺎده ۱۴۹ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

برای دانلود دانستنی بر رویه لینک کلیک کنید