با عنایت به تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره ثبت اسنادو املاک استان همدان در تاریخ 06/12/1399 به شماره ثبت 14532 و شناسه ملی 14009845010 با موضوع فعالیت ؛ تهیه زمین مسکونی و احداث مسکن جهت اعضاء به موجب مجوز شماره 807970 مورخ 04/11/1399 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی 1- آقای حجت اله مومنی به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید مهدی موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 3- آقای سید جمال حسنی طباطبائی به سمت منشی هیئت مدیره دو نفر عضو علی البدل 1-آقای علی آقا محمدی به سمت علی البدل رئیس هیئت مدیره 2- آقای عباس خدمتی به سمت علی البدل نایب رئیس هیئت مدیره دو نفر بازرس اصلی و علی البدل 1- خانم فاطمه باقری افراشته به سمت بازرس اصلی 2- آقای مهدی عزیزی به سمت بازرس علی البدل با مبلغ سرمایه اولیه و نقدی 42.000.000 ریال که منقسم بر 7سهم 6.000.000 ریالی گردیده که نقداًتوسط اعضا پرداخت گردیده تشکیل شده است . لذا بدینوسیله به استحضارمیرساند متقاضیان عضویت در تعاونی فوق می توانند به شرط دارا بودن شرایط ذیل و با پرداخت حق عضویت بمبلغ 6.000.000 ریال و پذیرش توسط هیات مدیره به عضویت تعاونی درآیند . شایان ذکر است با عنایت به رعایت مقررات آیین نامه مواد 6و 20 قانون بخش تعاونی مصوب 09/11/1389 حداکثر تعداد اعضای تعاونی در حال حاضر 200نفر(دویست) نفر می باشد وتعاونی مجاز به پذیرش بیش از این تعداد نمی باشد.

آرم تعاونی

شرایط عمومی 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر 3- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه 4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید یک سهم از سهام تعاونی
شرایط اختصاصی:
1- کارکنان شاغل در ادارات ثبت اسناد واملاک استان همدان
مدارک مورد نیاز :
1- اصل درخواست عضویت (فرم 1و2و3) 2- تصویر ازتمام صفحات شناسنامه 3- تصویر کارت ملی پشت و رو 4- تصویر کارت پایان خدمت 5- اصل فیش واریزی به شماره حساب بانک مسکن بنام تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد واملاک استان همدان 6- تصویر حکم کارگزینی مورخ 01-01-1399