خدمات ثبتی قابل ارایه

نوع خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع در اداره ثبت اسناد و املاک به طور کلی عبارتند از :

1. قبول درخواست ثبت
صدور اسناد مالکیت(جدید-تعویض و ...)
2. انتشار آگهی های نوبتی
3. رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 قانون ثبت
4. انتشار آگهی تحدید عمومی
5. تحدید حدود عمومی
6. انتشار آگهی های تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن
7. صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک
8. ثبت و صدور اسناد مالکیت ثبت شده
9. صدور سند مالکیت المثنی
10. تعویض اسناد مالکیت غیر قابل استفاده(سوخته،فرسوده،...)
11. تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد
12. تجمیع حدود املاک که دارای سند مالکیت می باشند
13. افراز املاک
15. ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک جاری
16. تهیه پاسخ استعلام املاک جاری
17. بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار
18. بازداشت املاک جاری (ثبت نشده) از مراجع صلاحیتدار
19. بازداشت سرقفلی و منافع ملک
20. رفع بازداشت املاک بازداشت شده
21. صدور اسناد مالکیت اعیانی
22. اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت
23. اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه
24. ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم)
25. اصلاح حد به کوچه
26. اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت می باشند
27. ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاه ها
28. رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن
29. صدور سند مالکیت به نام وراث
30. ابطال سند مالکیت المثنی
31. پاسخ املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی
32. تشکیل پرونده ثبتی المثنی
33. تهیه پرونده ثبتی المثنی برای املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر شده است(تجدیدی)
34. اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذیرش و تقاضای ثبت
35. اقدام نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت
36. خدمات اجرا
37. خدمات ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری
38. و...

که در آینده ای نزدیک با توجه به شرایط و امکان سنجی ،فرآیندهایی که امکان ارائه به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه همیارسند را دارند انتخاب و پیاده سازی می گردند.