اداره ثبت اسنادواملاک استان همدان یکی ازدستگاه های پیشرودرتحقق درآمدهای بودجه کشورمی باشد.

اداره ثبت اسنادواملاک استان همدان یکی ازدستگاه های پیشرودرتحقق درآمدهای بودجه کشورمی باشد.

اصغرپیرهادی

اصغر پیرهادی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار همدان پیام از رشد۳۴درصدی درآمدهای خدمات عمومی کشوردرنه ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
وی گفت اداره کل ثبت اسنادواملاک استان همدان یکی ازدستگاه حاکمیتی تابعه قوه قضائیه بوده که درراستای تکالیف لایحه بودجه باارائه خدمات درحوزه تعویض وصدوراسنادمالیکت کاداستروتنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی وثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ونیزوصول مطالبات طلبکاران بانک هاواشخاص توانست ضمن تحقق درآمدعمومی مصرح درلایحه قانون بودجه ۱۳۹۸بارشدکلی ۱۳۴درصد(نسبت درآمدتعیین شده )قدمی موثردرتحقق درآمدبودجه کشورداشته باشد.
پیرهادی بااشاره به مدت پنج ساله مصرح درقانون جامع حدنگارمصوبه اسفند۱۳۹۳اعلام کرد.درسال ۱۳۹۹هرگونه خدمات به اسنادمالکیت دفترچه ای ممنوع خواهدبود،لذابه کلیه هم استانی هاتاکیدمی گردددرمدت باقیمانده سال جاری بامراجعه به ادارات ثبت اسنادمحل وقوع ملک خودنسبت به تعویض اسناددفترجه ای اقدام نمایند.
مدیرکل ثبت اسناددرمزیت های سندمالکیت کاداستر(تک برک)به درج نقشه وکروکی محل درسندمالکیت وغیرقابل جعل بودن،اطلاع واطمینان مالک ازحیث نوعیت عرصه ازحیث ملی ،موات نبودن.اشاره کرد.
وی کاداسترکل اراضی واملاک استان رایکی دیگرازتکالیف قانون حدنگارشمرد. متاسفانه ازوسعت حدود دومیلیون هکتاراستان همدان حدود۸۵۰ هزارهکتارااراضی شهری وغیرشهری کاداسترگردیده که تحقق صددردصدآن دردستورکاراین اداره قراردارد.ولی این اقدام مستلزم نگاه مثبت مسئولین وهمکاری وهمیاری ومساعدت عزیزان دارد.
وی اعلام کردباتوجه به تعدادحدود۴۰۰هزاراسنادمالکیت دفترچه ای موجوددردست مالکین استان، تعویض آن نیازمنداستفاده ازپتانسیل سازمان نظام مهندسی واداره پست وکانون سردفتران داردکه انشالله بامذاکرات بعمل آمده درصورت انعقادتفاهم نامه ضمن تسریع،دقت درخدمات ثبتی باعث نظارت وحذف ترددبین شهری وصرفه جوئی دروقت هم استانی هاخواهدشد.
اصغرپیرهادی گفت سازمان ثبت اسنادازسال ۱۳۷۰بااقدامات داده آمائی ونقشه برداری زمینی اماکن شهری موفق شددرسال ۱۳۸۹سندمالکیت تکبرگ یاکاداسترراصادرونیزنسبت به ارائه خدمات الکترونیکی ثبتی در۴حوزه صدورسندمالکیت،تنظیم اسنادرسمی،صدوراجرائیه اسنادلازم الاجرائ وثبت شرکتهاگامی بلندی برداشته به طوری درحال حاضربیش از۸۰درصدخدمات مزبوربطورالکترونیکی ارائه میگردد.
مدیرکل ثبت اسنادبه کلیه هم استانی هاتاکیدکردازخریداملاک فاقدسندخوداری نمائید.وقبل هرگونه انجام معامله دربنگاه های مشاورین املاک ازفروشندالزامأسندمالکیت یاسندخریداری تنظیمی دردفاتراسنادرسمی رامطالبه وبامراجعه به دفاتراسنادرسمی نسبت به احرازمالکیت وعدم بازداشتی وقیدرهنی ملک،اطمینان کسب نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *