بارگذاری فایل نقشه تفکیکی توسط مهندس نظام مهندسی

  • **لطفا در انتخاب حومه / بخش ملک مطابق سند مالکیت اقدام نمایید.
  • **از لیست باز شونده شهر محل وقوع ملک را انتخاب نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : zip, dwg.