تذکر بسيار مهم:
به دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای اجرای اهداف عالی سازمان ،شرکت در طرح برونسپاری نقشه اجباری گردید.مالکان محترم در استان همدان به منظور تهیه ی نقشه ی عرصه ملک خود باید صرفاً از این طریق اقدام نمایند .لازم است کلیه مالکان محترم به منظور اخذ سند کاداستری(تک برگ) در ابتدا از قسمت برونسپاری تهیه نقشه عرصه ،نسبت به تهیه نقشه ملک خود اقدام نمایند و پس ازطی فرآیند تایید نقشه ملک نسبت به ثبت تقاضای صدور سند کاداستری خود اقدام نمایند

 

برای درخواست های قبل از 1399/09/05 تا زمانیکه نقشه ملک شما تایید نشده باشد ،اجازه ثبت درخواست صدور سند کاداستری در سامانه را نخواهید داشت.
برای درخواست های بعد از 1399/09/05 اخذ کد پیگیری بارگذاری نقشه از نقشه بردار جهت ثبت درخواست صدور سند الزامی می باشد.

کلیه ی فرآیند صدور سند از طریق نماینده پست مستقر در واحد ثبتی مربوطه پیگیری شده و هیچ گونه مراجعه حضوری از طرف ارباب رجوع لازم نمی باشد.پس از صدور سند، از طریق پست، سند صادر شده به آدرس پستی اعلام شده مالک یا نماینده قانونی وی ارسال می گردد.