تذکر بسيار مهم:
به دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای اجرای اهداف عالی سازمان ،شرکت در طرح برونسپاری نقشه اجباری گردید.مالکان محترم در استان همدان به منظور تهیه ی نقشه ی عرصه ملک خود باید صرفاً از این طریق اقدام نمایند .لازم است کلیه مالکان محترم به منظور اخذ سند کاداستری(تک برگ) در ابتدا از قسمت برونسپاری تهیه نقشه عرصه ،نسبت به تهیه نقشه ملک خود اقدام نمایند و پس ازطی فرآیند تایید نقشه ملک نسبت به ثبت تقاضای صدور سند کاداستری خود اقدام نمایند

 

شایان ذکر است ،تا زمانیکه نقشه ملک شما تایید نشده باشد ،اجازه ثبت درخواست صدور سند کاداستری در سامانه را نخواهید داشت.

پس از ثبت درخواست تهیه نقشه برونسپاری در سامانه و اخذ کد پیگیری ،تا بررسی و اعلام نتیجه تایید نقشه ملک از هرگونه مراجعه ی حضوری به ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر پستی خودداری نمایند .پس از مشخص شدن نتیجه ،نحوه ی ثبت درخواست صدور سند کاداستری و ارسال مدارک و سایر اقدامات از طریق کد پیگیری اخذ شده در سامانه همیارسند و قسمت پیگیری درخواست قابل رهگیری خواهد بود.